ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

 

1.1. Elke rechtsgeldige ondertekende offerte door boonsInteriorDesign aangegaan (hierverder genoemd de overeenkomst), wordt beheerst door huidige algemene voorwaarden. De overeenkomst wordt nooit beheerst door de algemene voorwaarden van de bouwheer, zelfs al werden deze later dan huidige algemene voorwaarden medegedeeld.


1.2. Een opzeg of verbreking door de bouwheer van de overeenkomst is slechts geldig zo zij schriftelijk gebeurt en door boonsInteriorDesign schriftelijk werd aanvaard. Alsdan is de bouwheer van rechtswege en zonder aangemaand te moeten zijn een forfaitaire vergoeding van 50% van het alsdan overeenkomstig art. 3 begrootte ereloon verschuldigd aan boonsInteriorDesign, onverminderd diens recht op grotere vergoeding bij bewijs van grotere schade.2. Omschrijving van het werk – aanvangsdatum – uitvoeringstermijn


2.1. Het uit te voeren werk wordt omschreven in de overeenkomst.


2.2. Vertraging in de uitvoering tast de rechtsgeldigheid van de aanneming niet aan en verleent de bouwheer geen enkele aanspraak (bv. ontbinding van de overeenkomst, inhouding van de betaling, prijsreductie, schadevergoeding, weigering van het werk) lastens boonsInteriorDesign. boonsInteriorDesign is immers ook afhankelijk van de uitvoeringstermijn die de aannemers, met wie de bouwheer contracteert, toezeggen/toepassen.


2.3. boonsInteriorDesign behoudt te allen tijde de intellectuele rechten op haar creaties, tekeningen, plannen etc. …, met alzo het recht op reproductie (zo gelijk als gelijkaardig), recht op afbeelding, recht op publicatie (o.a. voor reclamedoeleinden, wedstrijden, aanbestedingen), etc.3. Verplichtingen van de opdrachtgever

3.1. De opdrachtgever staat, op eigen kosten en vóór de uitvoering van het werk door de interieurarchitect in voor het bekomen van alle liggingsplannen der ondergrondse en inpandige installaties (kabels, leidingen, …) aanwezig op/in het werkterrein (bv. de woning), alsmede voor het de facto localiseren dezer installaties.


3.2. De opdrachtgever staat in voor de geldelijke middelen om het programma uit te voeren. Hij zorgt ervoor dat de nodige gelden en middelen tijdig beschikbaar zijn.


3.3. De opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
Als dan betaalt de opdrachtgever het ereloon voor de uitgevoerde prestaties en een schadeloosstelling van 50 % van het ereloon verbonden aan het overblijvend deel van de opdracht van de interieurarchitect en zelfs meer indien daartoe bewijzen zijn.


3.4. Vanaf de aanvang van het werk, verzekert de opdrachtgever het gebouw ten alle ongevallenrisicos, waterschade, storm, sneeuw en vorstschade, glasbreuk, brand, de burgerlijke verantwoordelijkheid, lichamelijke letsels van de bezoekers.4. Aansprakelijkheid


4.1. Plannen, tekeningen en 3D concepten gelden niet als absolute waarheid, doch zijn louter sfeerscheppend en richtinggevend/illustratief. Het is de verantwoordelijkheid van de bouwheer deze te (laten) verifiëren (door de uitvoerende aannemer).


4.2. De bouwheer staat, op eigen kosten en vóór de uitvoering van het werk door boonsInteriorDesign, in voor het bekomen van alle liggingsplannen der ondergrondse en inpandige installaties (kabels, leidingen, …) aanwezig op/in het werkterrein (bv. de woning), alsmede voor het de facto localiseren dezer installaties.


4.3. boonsInteriorDesign is ten opzichte van de bouwheer niet aansprakelijk voor beschadiging, toegebracht door haar, haar aangestelden, lasthebbers of uitvoeringsagenten, van de goederen die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst en/of van de goederen die zich op het werkterrein bevinden en/of van ondergrondse of inpandige installaties (kabels, leidingen, …). Wordt boonsInteriorDesign ter zake aansprakelijk gehouden ten opzichte van derden, dan is de bouwheer er toe gehouden boonsInteriorDesign desbetreffend te vrijwaren. Enkel wanneer de bouwheer het bewijs levert van bedrog of een opzettelijke fout zijdens boonsInteriorDesign – en van het oorzakelijk verband tussen deze fout/bedrog en de schade – is huidig beding niet toepasselijk.


4.4. boonsInteriorDesign draagt geen aansprakelijkheid bij afwezigheid van een verplichte bouwvergunning, voor schending van de fiscale en/of sociale en/of veiligheidswetgeving door de aannemer(s) op de werf, voor vertraging in de werkzaamheden van de aannemer(s).


4.5. boonsInteriorDesign is ten opzichte van de bouwheer niet aansprakelijk voor goederen geleverd met al dan niet verborgen gebreken, noch wegens niet-conformiteit met het door de bouwheer bestelde. Dit betreft immers de eigen verantwoordelijkheid van de verkoper/aannemer met wie de bouwheer contracteerde.


4.6. boonsInteriorDesign is niet te beschouwen als lasthebber van de bouwheer. Zij treedt op als zelfstandig aannemer van werkzaamheden van binnenhuisarchitectuur. Zij staat niet garant voor de goede uitvoering van de werken van de aannemers met wie de bouwheer gecontracteerd heeft.


4.7. boonsInteriorDesign is enkel gehouden tot een middelenverbintenis, d.w.z. tot het zich inzetten zoals dat van een zorgvuldig en vooruitziend binnenhuisarchitect verwacht mag worden, doch zonder garantie op het verwachtte of gevraagde resultaat.


4.8. Indien er voor de werkzaamheden een ABR-polis wordt afgesloten, zorgt de bouwheer ervoor dat boonsInteriorDesign daarin opgenomen wordt als verzekerde met een afstand van verhaal ten haren gunste door de verzekeraar.


4.9. Wijzigingen door de bouwheer aan het bouwproject gebeuren op eigen risico van de bouwheer en stelt boonsInteriorDesign vrij van elke aansprakelijkheid.


4.10. Elke rechtsvordering tot het gedwongen uitvoeren (in natura of bij equivalent) en/of bekomen van schadevergoeding opzichtens boonsInteriorDesign wegens fout of aansprakelijkheid anderszins, dient te worden ingesteld binnen de 3 maanden na de uitvoering van haar werk, deze termijn een vervaltermijn zijnde.


4.11. De aansprakelijkheid die boonsInteriorDesign desbetreffend eventueel treffen zou, beperkt zich alleszins tot: hetzij het kosteloos heruitvoeren van het werk, hetzij de terugbetaling van de prijs van het werk.


4.12. Schade als productieverlies, tijdverlies, winstderving, schade aan derden, enz., komt dan ook nooit in aanmerking voor vergoeding door boonsInteriorDesign.


4.13. De vorige bepalingen met betrekking tot de aansprakelijkheid en haar beperkingen gelden niet enkel voor de vennootschap boonsInteriorDesign, doch in voorkomend geval ook ten gunste van de natuurlijke personen binnen het bedrijf (o.a. Heidi Boons), natuurlijk in zoverre de aansprakelijkheid van deze natuurlijke personen überhaupt zou kunnen betrokken zijn. Huidige bepaling verleent alleszins geen aanspraken ten aanzien van deze natuurlijke personen.5. Betaling


5.1. Behoudens andersluidende overeenkomst, is de prijs 7 dagen na factuurdatum betaalbaar op de maatschappelijke zetel van boonsInteriorDesign. Bankkosten zijn ten laste van de bouwheer.


5.2. In geval van niet-betaling, op de vervaldag der factuur, van de prijs, of het nog openstaande saldo daarvan, zal deze/dit worden verhoogd met een vergoeding van 10% dezer prijs of saldo (met een minimumvergoeding van 100 EUR), wat overeenkomt met de hinder die boonsInteriorDesign aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Daarenboven is de prijs of het nog openstaande saldo daarvan alsdan en vanaf de vervaldatum der factuur evenzeer te vermeerderen met conventionele verwijlsintresten tegen 10% per jaar. De zonet vermelde vergoeding en conventionele verwijlsintresten zijn van rechtswege verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is. De conventionele verwijlsintresten worden per begonnen maand verrekend.


5.3. Alle kosten, incluis de honoraria van een advocaat, gemaakt ter invordering van de prijs en haar aankleven, zijn verhaalbaar op de bouwheer. Bij rechtsplegingsvergoeding ten gunste van boonsInteriorDesign is het maximale bedrag ter zake verschuldigd.6. Niet-uitvoeringsexceptie


6.1. Anderzijds, zo er aanwijsbare redenen of vermoedens bestaan dat de bouwheer zijn betalingsverplichting opzichtens boonsInteriorDesign niet zal kunnen honoreren, dan wel ook effectief niet honoreert, is boonsInteriorDesign er toe gerechtigd, onverminderd haar recht op ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de bouwheer mét schadevergoeding zo zij daaraan voorkeur geeft, haar prestaties op te schorten zolang (de vrees voor) het verzuim van de bouwheer aanhoudt.


6.2. De bouwheer is er enkel toe gerechtigd betaling in te houden opzichtens boonsInteriorDesign bij aanwijsbare, ernstige fout van boonsInteriorDesign die door haar niet geremedieerd werd binnen de maand na schriftelijke aanmaning én voor zover de bouwheer voor het verleden geen betalingsachterstand heeft.7. Geschillen


7.1. In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst (bv. wat betreft haar ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, …) zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd tot beslechting van het geschil.


7.2. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen, en dit wat alle aspecten daarvan betreft (bv. ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, enz.).


7.3. Parttijen zijn akkoord met de toepassing van het bewijsrecht zoals dat geldt in handelszaken.8. Nietigheid


8.1. De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid tot gevolg van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, noch van de aannemingsovereenkomst.